Regulamin

AGARTHA AIRSOFT TEAM
REGULAMIN

—Członkowie drużyny, ich prawa i obowiązki:—

1. Do drużyny “Agartha” mogą należeć osoby, które:
    – ukończyły 18 lat,
    – są w pełni zdrowe psychicznie oraz fizycznie,
    – które zgłoszą się za pomocą formularza zgłoszeniowego

2. Rekrutacja do drużyny trwa cały czas, bez konkretnych terminów. Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem Facebooka lub maila, a następnie wysłać formularz.

3. Osoby, które nie mają problemu z dostępnością wolnego czasu, będą przyjmowane po kilku wspólnych imprezach. Osoby, które na spotkaniach/strzelankach/treningach pojawiają się sporadycznie

– po 10 spotkaniach, nie mniej jednak mogą razem z “Agarthą” uczestniczyć w różnych spotkaniach/strzelankach/treningach.

4. Członkowie drużyny mają prawo:

– korzystać z całego zgromadzonego wspólnego sprzętu,

– używać odznaczeń drużyny,

– brać udział w spotkaniach, gdzie będą ustalane plany i cele drużyny,

– zabierać głos, każda uwaga, zdanie każdego jest bardzo ważne,
– uczestniczyć w sesjach zdjęciowych lub innych formach uwieczniania naszych działań,

5. Członkowie drużyny są zobowiązani do: 

– wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,

– przestrzegania niniejszego regulaminu,

– przestrzegania regulaminów organizatorów strzelanek,

– troszczyć się o dobre imię drużyny,

– aktywnego uczestniczenia w spotkaniach/strzelankach/treningach,

– czynnej pomocy członkom drużyny,

– szanowania członków drużyny i kulturalnego zachowania się wobec innych graczy,

6. Wyposażenie obowiązkowe:
    – ochrona oczu spełniająca wymogi bezpieczeństwa (okulary, google),
    – czerwony materiał jako “trupszmata” lub zielona kamizelka
    (gdy wymaga tego organizator konkretnej strzelanki),

    – czerwony znacznik świetlny oznaczający trupa na grach nocnych,

    – replikę ASG,

7. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wobec członka drużyny można stosować:

    – upomnienie,
    – w przypadku złamania regulaminu strzelanki – zakazu wyjazdowego na kolejną,
    – wykluczenie z drużyny,

8. Skreślenie z listy członków drużyny może nastąpić na własną prośbę członka drużyny.

—Struktura drużyny—

1. Drużynę stanowi każdy poszczególny członek i jest on integralną częścią “Agarthy”.

2. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmowane są przez Radę Drużyny, w której skład wchodzi każdy członek. Radę Drużyny może stanowić minimum ⅔ drużyny.

3. Drużyna organizuje strzelanki/treningi, a jej członkowie mają zapoznać się z zasadami tych spotkań.

4. W przypadku większej ilości osób w drużynie, Agartha zostanie podzielona na plutony,
a każdy z nich będzie miał swojego dowódcę, który zostanie wybrany przez członków plutonu.

5. Do ustaleń Rady Drużyny należy również:
– ustalenie dalszego kierunku drużyny,

– ujednolicenie umundurowania oraz wyposażenia,

– przydzielenia ról w drużynie (szturm, DMR, snajper itp.),

– doskonalenie umiejętności drużyny, treningi,

– rozwijanie zainteresowań członków drużyny,

– ustalanie logistyczne wyjazdów na strzelanki,

6. KATEGORYCZNIE NIE WOLNO POJAWIAĆ SIĘ NA STRZELANKACH POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

7. ZABRONIONE JEST TAKŻE STRZELANIE DO ZWIERZĄT, LUDZI NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W MANEWRACH.

8. Członkowie drużyny mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-militarnych. Mogą również brać udział w strzelankach i treningach pod szyldem innych zaprzyjaźnionych drużyn, gdy “Agartha” nie uczestniczy w tym wydarzeniu.

—Bezpieczeństwo—

1. Wszyscy członkowie drużyny oraz osoby towarzyszące drużynie (uczestniczące w strzelankach/treningach) mają obowiązek posiadania okularów, gogli ochronnych.

2. Każdy członek drużyny jest zobowiązany do pilnowania bezpieczeństwa każdego innego członka Agarthy oraz osób towarzyszących.

3. W trakcie trwania rozgrywek airsoftowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich rozgrywek airsoftowych.

4. Każdy członek drużyny zobowiązany jest  do przestrzegania regulaminów organizatorów strzelanek, limitów fps na konkretnych imprezach, a sama replika powinna być przystosowana jeszcze przed wyjazdem na imprezę.

—Postanowienia końcowe—

1. Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.

2. Stosowanie określonych w niniejszym regulaminie zasad stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów.

3. Regulamin może być dowolnie zmieniany na korzyść drużyny, dla lepszego jej funkcjonowania. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Drużyny.