Speedsoft

Startujemy z nowym projektem – „Agartha NFA”.

Agartha NFA, to równoległa drużyna trenująca sportową formę airsoftu. Jeśli jesteś graczem paintballowym/speedsoftowym, jeśli nie chcesz kojarzyć airsoftu z klasyczną paramilitarną formą, jeśli szukasz teamu, który ma własnego trenera i teren do gry, to wypełnij formularz poniżej.

Formularz zgłoszeniowy – https://forms.gle/inB49F6tthFi1xhn6

Wymagania:
– 16 lat +,
– maska i replika,
– dyspozycyjność,
– discord,
– doświadczenie mile widziane

Speedsoft, to nowa odmiana airsoftu, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Rozgrywki speedsoftowe charakteryzują się większą dynamiką rozgrywki niż klasyczne gry airsoftowe. Ta kategoria wymaga od zawodników precyzji i niezłej kondycji (jak to w sporcie) dlatego treningi w tym projekcie będą i techniczne i kondycyjne. Nad projektem czuwa były zawodnik sceny speedballowej. Jeśli potrzebujecie więcej informacji nt. speedsoftu i formy rozgrywek, to zachęcamy obejrzeć filmy z ostatniego turnieju ATP (Airsoft Team Poland).

REGULAMIN

Do drużyny “Agartha NFA” mogą należeć osoby, które:
– ukończyły 18 lat lub ukończyły 16 lat i będą dysponować prawidłowo uzupełnioną oraz podpisaną przez opiekuna prawnego “Zgodą” (zał. Nr. 1) oraz są w pełni zdrowe psychicznie
i fizycznie, zgłoszą się za pomocą “Formularz Zgłoszeniowy” (zał. Nr. 2) i nie zostały wcześniej wykluczone z drużyny.

Rekrutacja do drużyny jest otwarta.

Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem facebooka (“Agartha Airsoft Team” @agarthaASG) lub maila (asg.agartha@gmail.com), a następnie wysłać “Formularz Zgłoszeniowy” (zał. Nr. 2)

Zgłoszenie może być zaakceptowane lub odrzucone w zależności od:
– ilości aktywnych członków drużyny,
– deklaracji minimalnej wymaganej dyspozycyjności,
– posiadania niezbędnego wyposażenia,

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem do drużyny

Przyjęcie do drużyny następuje po zaakceptowaniu Formularza Zgłoszeniowego, odbyciu wstępnej rozmowy podczas której kandydat zadeklaruje dyspozycyjność.

Członkowie drużyny są zobowiązani do:
– wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków,
– wywiązywania się z własnych deklaracji,
– przestrzegania regulaminów organizatorów strzelanek,
– troszczenia się o dobre imię drużyny,
– aktywnego uczestniczenia w spotkaniach/strzelankach/treningach,
– czynnej pomocy członkom drużyny,
– szanowania członków drużyny i kulturalnego zachowania się wobec innych graczy,

Wyposażenie obowiązkowe:
– ochrona oczu/twarzy spełniająca wymogi bezpieczeństwa (maska),

replikę ASG z:
– mocą nieprzekraczającą 1,14J mierzone na kulkach 0,25g (regulamin ATP),
– możliwością strzelania w trybie ognia pojedynczego (regulamin ATP),
– zamontowanym działającym tłumikiem doświetlającym (regulamin ATP),
– założoną osłoną lufy (barell plug) – niezbędną do przemieszczania się poza terenem areny podczas turniejów (regulamin ATP),

Struktura drużyny

 • Drużynę stanowi każdy poszczególny członek i jest on integralną częścią “Agartha NFA”,
 • Drużyna powinna wskazać członka który będzie określany jako “Kapitan Drużyny”,
 • Decyzje strategiczne, personalne (wszystkie), operacyjne oraz organizacyjne dotyczące drużyny podejmowane są przez założyciela (Kuba Z).
 • Decyzje operacyjne (w tym personalne jednak dotyczące tylko członków drużyny) oraz organizacyjne dotyczące drużyny mogą być podejmowane także przez koordynatora (Piotr „Yankes”).
 • Odpowiedzialnym za:
  1. planowanie przebiegu treningów,
  2. prowadzenie treningów,
  3. komunikowanie potrzeb zmian personalnych,
  4. komunikowanie do założyciela lub koordynatora wszelkiego rodzaju potrzeb drużyny oraz jej członków

jest trener drużyny (Mariusz „Ropuch”). 

 • Drużyna organizuje spotkania oraz treningi, a jej członkowie są zobowiązani zapoznać się
  z zasadami oraz regulaminami tych spotkań lub treningów,
 • W przypadku większej ilości osób w drużynie, lub w przypadku potrzeby organizacyjnej, „Agartha NFA” może zostać podzielona na Zespoły.
 • Zasady funkcjonowania Zespołów zostaną określone dopiero w trakcie ich tworzenia i będą wynikać bezpośrednio z przyczyny lub potrzeby ich stworzenia.
 • Członkowie drużyny mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-militarnych. Mogą również brać udział w strzelankach i treningach pod szyldem innych zaprzyjaźnionych drużyn, gdy “Agartha NFA” nie uczestniczy w tym wydarzeniu.

Bezpieczeństwo

 • Zakazuje się:
  1. brania udziału w Turniejach i Treningach Drużyny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. wykorzystywania repliki ASG w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych ludzi lub zwierząt,
  3. wykorzystywania materiałów oraz przedmiotów Drużyny w tym logo Drużyny bez otrzymania zgody od Założyciela lub Koordynatora
 • Wszyscy Członkowie Drużyny oraz osoby towarzyszące drużynie (uczestniczące w spotkania lub treningach) mają obowiązek posiadania okularów, gogli ochronnych.
 • Każdy członek Drużyny jest zobowiązany do pilnowania bezpieczeństwa każdego innego Członka Drużyny oraz osób towarzyszących.
 • W trakcie trwania spotkań, treningów lub turniejów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich rozgrywek airsoftowych.
 • Każdy członek drużyny zobowiązany jest  do przestrzegania regulaminów organizatorów strzelanek, limitów fps na konkretnych imprezach, a sama replika powinna być przystosowana jeszcze przed wyjazdem na imprezę. 

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu,
 • Stosowanie określonych w niniejszym regulaminie zasad stanowi dbałość o rozwój airsoftu w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoftowego, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów,
 • Regulamin może być zmieniony przez Założyciela lub Koordynatora

Załączniki